สำนักทนายสายด่วน l Facebook
   
ศาลอุทธรณ์ ศาลฏีกา คืออะไร
   

เรียบเรียงโดย มหิศร เสนาธรรมรักษ์ ผู้บริหารและที่ปรึกษาด้านกฎหมาย 

ศาลอุทธรณ์ถือเป็นศาลชั้นกลางใช้ระบบการพิจารณาพิพากษาคดีระบบศาลสูง กล่าวคือ การพิจารณาคดีของศาลอุทธรณ์เป็นการพิจารณาหลังจากศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาหรือคำสั่งแล้ว เมื่อคู่ความไม่พอใจคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลชั้นต้นก็จะอุทธรณ์ขึ้นมาสู่ศาลอุทธรณ์

การพิจารณาของศาลอุทธรณ์มีลักษณะเป็นการตรวจสอบหรือทบทวน (Review) มิใช่เป็นการพิจารณาคดีใหม่ (Retrial) จึงไม่มีการขึ้นบัลลังก์พิจารณาคดีความในห้องพิจารณาเหมือนศาลชั้นต้น ไม่มีการสืบพยานในศาลอุทธรณ์อีก อย่างไรก็ตาม กฎหมายให้อำนาจศาลอุทธรณ์สามารถดำเนินการดังกล่าวได้ นอกจากนี้ หากมีกรณีที่ศาลอุทธรณ์เห็นว่าจำเป็นจะต้องให้ศาลชั้นต้นดำเนินการก่อน ศาลอุทธรณ์ก็จะส่งสำนวนให้ศาลชั้นต้นดำเนินการแล้วให้ศาลชั้นต้นส่งสำนวนคืนศาลอุทธรณ์เพื่อพิจารณาพิพากษาต่อไป

ส่วนศาลฎีกา คือ ศาลสูงสุดซึ่งมีอำนาจพิจารณาพิพากษาบรรดาคดีที่อุทธรณ์คำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาค ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยการฎีกา นอกจากนี้ ยังมีอำนาจวินิจฉัยชี้ขาดคดีที่ศาลฎีกามีอำนาจวินิจฉัยได้ตามกฎหมายอื่น